ภาพรวมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนระดับองค์กร

    บริษัทฯ ได้ทบทวนการกำหนดเป้าหมายการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ในทุก ๆ ปี โดยหลายข้อของ SDGs ก็สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นสู่ความยั่งยืน มีการปรับกลยุทธ์องค์กรให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO 45001:2018 แล้วเมื่อเดือนมีนาคม 2566 ซึ่งเป็นระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยระหว่างประเทศ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นขององค์กรในการรับประกันสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสมต่อสุขภาพความเป็นอยู่ที่ดีและการปฎิบัติที่เท่าเทียมกัน ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ดำเนินงานทั้งสิ้น 11 เป้าหมายสำคัญ ได้แก่ เป้าหมายที่ 2,3, 4, 5,6, 7, 8, 10,12,13 และ 16 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้