การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี

    บริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practice) เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อันจะทำให้เกิดวามเชื่อมั่นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีการกำหนดหลักการการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งกำหนดดดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหลักการการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี


  ดาวน์โหลด
เอกสารกำกับดูแลกิจการ ดาวน์โหลด ดูออนไลน์
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี
นโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
นโยบายคุ้มครองส่วนบุคคล (PDPA)
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับและ/หรือให้ของขวัญ ทรัพย์สิน และประโยชน์อื่นใด
จริยธรรมทางธุรกิจ