รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

รายชื่อ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1 นาง สุลัย เลิศศุภกุล 68,888,888 17.22
2 นาย อภิรัช เมืองเกษม 58,822,222 14.71
3 นาย ทศพร จิตตวีระ 50,361,111 12.59
4 นาย ประสิทธิ์ ทัศนสุกาญจน์ 32,222,000 8.06
5 นาย ธนภัทร ทัศนสุกาญจน์ 14,259,333 3.56
6 นาย ธีรภัทร ทัศนสุกาญจน์ 14,259,333 3.56
7 น.ส. ปุณยาพร ทัศนสุกาญจน์ 14,259,333 3.56
8 นาย ธาม เลิศศุภกุล 11,556,140 2.89
9 นาย อภิรักษ์ เมืองเกษม 10,720,000 2.68
10 นาย อภินันท์ เมืองเกษม 10,281,000 2.57
11 นาย ศมภัทร จิตตวีระ 9,722,444 2.43
12 น.ส. ศมาพร จิตตวีระ 9,722,444 2.43
13 น.ส. ธนพร สิทธิชัยวิเศษ 7,006,333 1.75
14 นาย ธนวินท์ สิทธิชัยวิเศษ 4,017,200 1
15 นาย กนก จันทนโรจน์ 3,230,000 0.81
16 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 3,192,322 0.8
17 น.ส. วิไลวรรณ ธนะสุธีระชัย 2,750,055 0.69
18 นาย วิชัย ทิพย์ใจเอื้อ 2,167,777 0.54