การประชุมผู้ถือหุ้น

ปี หนังสือประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
2024 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
2024 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
2024 ปกและหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
2024 รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2566 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (QR Code)
2024 แบบรายงานการเพิ่มทุน
2024 ประวัติกรรมการที่เสนอแต่งตั้งกลับเป็นกรรมการ
2024 รายละเอียดผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและค่าตอบแทน ประจำปี 2567
2024 ข้อบังคับของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้น
2024 หลักเกณฑ์การเข้าประชุม มอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนน
2024 ขั้นตอนการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
2024 รายละเอียดกรรมการอิสระตัวแทนบริษัทผู้รับมอบฉันทะ
2024 แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
2024 แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
2024 แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
2024 แผนที่สถานที่จัดประชุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
2024 แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
2024 นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
2024 หลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
2024 ขั้นตอนการใช้งานแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 โดยวิธีการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
2023 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2566 ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
2023 ปกและหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)
2023 หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า สาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2566
2023 หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าสาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2566
2023 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) (ฉบับเต็ม)
2023 รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2565 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (QR Code)
2023 แบบรายงานการเพิ่มทุน บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)
2023 ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
2023 รายละเอียดผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและค่าตอบแทน ประจำปี 2566
2023 ข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
2023 หลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
2023 ขั้นตอนการใช้งานแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 โดยวิธีการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
2023 ข้อมูลของกรรมการอิสระตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
2023 แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
2023 แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
2023 แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
2023 สถานที่จัดประชุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
2023 แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
2023 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น