ข่าวจากตลาดหลักทรัพย์

วันที่
12-06-2024 หุ้นเพิ่มทุนของ FLOYD เริ่มซื้อขายวันที่ 13 มิถุนายน 2567
28-05-2024 หุ้นเพิ่มทุนของ FLOYD เริ่มซื้อขายวันที่ 29 พฤษภาคม 2567
24-05-2024 แบบรายงานการจัดสรรหุ้นปันผล (F53-5)
20-05-2024 รายงานงานโครงการใหม่
15-05-2024 แจ้งปรับอัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด ตามที่ได้ประกาศจ่ายปันผล (แก้ไข)
10-05-2024 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567
10-05-2024 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
08-05-2024 กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ FLOYD-W1 (แก้ไข Template)
08-05-2024 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัท
07-05-2024 การปรับสิทธิของ FLOYD-W1 (แก้ไข)
07-05-2024 การปรับสิทธิของ FLOYD-W1
29-04-2024 3 พฤษภาคม 2567 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ FLOYD-W1
04-06-2014 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ FLOYD-W1 (F53-5)