นโยบายและการจ่ายเงินปันผล

    บริษัทฯ มีอัตราการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40.00 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฏหมายและบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ แผนการขายธุรกิจ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต

    และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
หลักทรัพย์ วันที่คณะกรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภทเงินปันผล จำนวนเงินปันผลต่อหุ้น วันผลประกอบการ
FLOYD 22/02/2566 08/05/2566 25/05/2566 เงินปันผล 0.50 01/01/65-31/12/65
FLOYD 23/02/2565 - - งดจ่ายเงินปันผล - 01/01/64-31/12/64
FLOYD 23/02/2564 - - งดจ่ายเงินปันผล - 01/01/64-31/12/63
FLOYD 21/02/2563 28/04/2563 13/05/2563 เงินปันผล 0.09 01/01/62-31/12/62