ร่วมงานกับเรา

วิศวกรโครงการงานระบบ

หลายอัตรา

รายละเอียดงาน

- วางแผนและจัดทำแผนงานของโครงการ ประมาณการต้นทุน, จัดซื้อวัตถุดิบ, การเบิกงวดงาน, ควบคุมและบริหารแรงงานจนจบโครงการ
- ควบคุมและเซ็นแบบระบบสุขาภิบาล, เครื่องกลและปรับอากาศ,Chiller, Piping ได้

คุณสมบัติ

- เพศ ชาย
- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านเครื่องกล/ไฟฟ้ากำลัง
- มีประสบการณ์ด้านการควบคุมงานอย่างน้อย 5 ปี
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร
- สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานตามไซต์งานก่อสร้างของบริษัทในต่างจังหวัดได้

วิศวกรสนาม/ผู้ช่วยวิศวกร(ไฟฟ้า/เครื่องกล/สิ่งแวดล้อม)

หลายอัตรา

รายละเอียดงาน

- วางแผนงานก่อสร้าง ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง ควบคุมงานก่อสร้างโครงการของบริษัท

คุณสมบัติ

- เพศ ชาย
- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านเครื่องกล/ไฟฟ้ากำลัง/สิ่งแวดล้อม
- หากมีใบอนุญาตประกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานตามไซต์งานก่อสร้างของบริษัทในต่างจังหวัดได้

วิศวกรประเมินราคา

หลายอัตรา

รายละเอียดงาน

- ศึกษาแบบและข้อกำหนดของโครงการก่อสร้าง
- ถอดจำนวนสินค้าและวัสดุจากแบบ
- จัดทำต้นทุนของงานระบบของโครงการก่อสร้าง

คุณสมบัติ

- เพศ ชาย/หญิง
- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านเครื่องกล/ไฟฟ้ากำลัง/สิ่งแวดล้อม
- สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad,Ms Office ได้
- มีประสบการณ์ในงานประเมินราคาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรับผิดชอบ,ละเอียด,รอบคอบ

เจ้าหน้าที่เขียนแบบ(ไฟฟ้า,เครื่องกล)

หลายอัตรา

รายละเอียดงาน

- เขียนแบบ/แก้ไข/ปรับปรุงแบบ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

- เพศ ชาย/หญิง
- วุฒิ ปวช. ขึ้นไปด้านเครื่องกล/ไฟฟ้ากำลัง /สิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad,Ms Office ได้
- มีประสบการณืในงานเขียนแบบงานระบบจะได้รับการพิจารณาเป็นพีเศษ
- สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานตามไซต์งานก่อสร้างของบริษัทในต่างจังหวัดได้
- มีความรับผิดชอบ,ละเอียด,รอบคอบ

โฟร์แมน(ไฟฟ้า,เครื่องกล)

หลายอัตรา

รายละเอียดงาน

- ประสานงานกับวิศวกรสนามและผู้รับเหมา เพื่อให้การทำงานทันตามแผนงาน
- ดูแลและตรวจเช็คปริมาณงานที่ทำในแต่ละงวดงาน
- ประสานงานกับพนักงานเขียนแบบและเคลียร์แบบหน้างาน

คุณสมบัติ

- เพศ ชาย
- วุฒิปวช. ปวส.ขึ้นไป ด้านเครื่องกล/ไฟฟ้ากำลังหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในงานก่อสร้างงานระบบอาคารสูงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานตามไซต์งานก่อสร้างของบริษัทในต่างจังหวัดได้

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

หลายอัตรา

รายละเอียดงาน

- จัดทำเอกสารในระบบการจัดอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโครงการก่อสร้าง
- อบรม แนะนำ ผู้ปฏิบัติงาน และคอยตรวจสอบหาสาเหตุการประสบเหตุอันตราย
- จัดทำแผนงานตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย พร้อมจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องตามกฏหมาย

คุณสมบัติ

- เพศ ชาย
- วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือป่านการอบรม จป.วิชาชีพ
- สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานตามไซต์งานก่อสร้างของบริษัทในต่างจังหวัดได้