โครงสร้างธุรกิจของ FLOYD

img 1

บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)

100%
img 2

บริษัท บี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด