กำหนดการใช้สิทธิ์

    ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ FLOYD-W1(ครั้งสุดท้าย) วันที่ 15-29 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-16.00 น. (เฉพาะวันทำการ) สถานที่ในการใช้สิทธิ (ติดต่อ เลขานุการบริษัท) บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 31/4 ซ.วัดส้มเกลี้ยง ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 โทร. 02-191-6258, 02-191-6260 โทรสาร 02-191-6262
ดาวน์โหลด

แจ้งกำหนดการใช้สิทธิ์ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ฟลอยด์ ครั้งที่ 1 หรือ FLOYD-W1

แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)

แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสา คัญแสดงสิทธิ FLOYD-W1 ครั้งที่ 1