คำอธิบายและการวิเคราะห์

    บริษัท ฟลอยด์ จํากัด (มหาชน) ("บริษัทฯ”) จดทะเบียนก่อต้ัง เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2531 โดยกลุ่มวิศวกรที่มีความชํานาญเฉพาะทางด้านธุรกิจรับเหมาติดต้ังงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกลและงานวิศวกรรมระบบสาธารณูปโภคประกอบอาคาร หรือท่ีรวมเรียกว่า MEP (Mechanical, Electrical and Plumbing Engineering) จํานวน 4 ท่าน ประกอบด้วย นาย สมเกียรติ เลิศศุภกุล,นาย ทศพร จิตตวีระ,นาย อภิรัช เมืองเกษม และ นาย ประสิทธ์ิ ทัศนสุกาญจน์ โดยบริษัทฯเป็ นผู้ ให้บริการรับเหมาติดต้ังงานระบบไฟฟ้าและเครื่งกลหรือที่รวมเรียกว่า MEP (Mechanical, Electrical and Plumbing Engineering) โดยขอบเขตการให้บริการของบริษัทฯจะครอบคลุมต้ังแต่ งานรายละเอียดทางวิศวกรรม (Detailed Engineering) การจัดหาวัตถุดิบ (Procurement) และงานรับเหมาติดต้ังระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร,ระบบสุขาภิบาลและระบบ ป้องกันอัคคีภัย และระบบปรับอากาศ (Construction) โดยมีลูกค้าหลักอยู่ใน กลุ่มห้างสรรพสินค้าและค้าปลีก กลุ่มอาคาร ห้องชุดเพื่อการพักอาศัย อาคารสํานักงาน กลุ่มโรงพยาบาล กลุ่มมหาวิทยาลัย และกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ท้ังจากภาครัฐ และเอกชน

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการปี 2567


  ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ประจำปี
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการปี 2567
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการปี 2566
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการปี 2565
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการปี 2564