ธุรกิจและบริการ

    กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคารแบบครบวงจร ที่มีประสบการณ์และความชำนาญทางด้านงานเครื่องกลและไฟฟ้าประกอบอาคาร Mechanical & Electrical (M&E) มาอย่างยาวนาน โดยเริ่มตั้งแต่ให้คำปรึกษา ออกแบบ วางระบบ จัดหาและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และติดตั้งอุปกรณ์ภายในอาคาร รวมถึงการบำรุงรักษา โดยโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการส่วนใหญ่ บริษัทได้รับงานตรงจากเจ้าของโครงการ ในลักษณะคู่สัญญาหลัก (Prime Contractor) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาคเอกชนที่มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดยผ่านการประกวดราคา ซึ่งครอบคุมถึงการจัดหาและจัดซื้ออุปกรณ์และให้บริการติดตั้ง
    อย่างไรก็ตาม บริษัทฯมีแผนที่จะขยายกลุ่มลูกค้าไปยังลูกค้าที่เป็นหน่วยงานของรัฐ รวมถึงการกระจายประเภทบริการให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อยกระดับความสามารถในการรับงานบริษัทฯ การรับช่วงงานจากบริษัทรับเหมาก่อสร้างโยธาขนาดใหญ่รายอื่น ในลักษณะบริษัทเป็นผู้รับเหมาช่วง (Sub-Contractor) รวมถึงการร่วมมือกับบริษัทอื่นในการเข้าประมูลร่วมกับทางพันธมิตรในรูปแบบลักษณะกิจการค้าร่วม (Consortium) หรือ กิจการร่วมค้า(Joint Venture) ก็เป็นได้ ในกรณีที่กลุ่มบริษัทฯเห็นว่ามีความเหมาะสมทั้งลักษณะโครงการ,ขนาดของโครงการ,ความพร้อมของบุคลากร,ระยะเวลา และอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ
    สำหรับการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาระบบการดำเนินงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ จากการพัฒนาบุคลากร และการใช้เทคโนโลยีในการลดกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพในกระบวนการต่าง ๆ ตั้งแต่การออกแบบ จัดหา/จัดซื้ออุปกรณ์วัสดุ วางแผนการทำงาน การประชุมตามแผนงาน และการก่อสร้าง จนถึงการส่งมอบโครงการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกโครงการของกลุ่มบริษัทฯ มีคุณภาพ และส่งมอบได้ตรงเวลา ภายในงบประมาณที่กำหนด ลดการสูญเสียและการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงช่วยลดการใช้พลังงาน
ทั้งนี้ การให้บริการของกลุ่มบริษัท โดยหลักจะสามารถแบ่งประเภท ได้ดังนี้

งานระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร

- ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง

- ติดตั้งระบบสถานีไฟฟ้าย่อย

- งานระบบไฟฟ้าแรงต่ำ

- งานระบบไฟฟ้าสำรอง

- งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

อ่านเพิ่มเติม >>

งานระบบประปา ระบบสุขาภิบาล

- งานระบบประปา

- ระบบระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย

- งานระบบดับเพลิง

- งานระบบก๊าซปิโตรเหลว

อ่านเพิ่มเติม >>

งานระบบปรับอากาศ

- ระบบปรับอากาศภายในอาคาร

- งานติดตั้งระบบท่อลมเย็น

- ระบบระบายอากาศ

- ระบบอัดอากาศและระบายควัน

อ่านเพิ่มเติม >>

งานระบบบริหารจัดการพลังงาน

- ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

- ระบบกักเก็บพลังงาน

อ่านเพิ่มเติม >>