วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

“เป็น 1 ใน 5 ผู้ให้บริการวิศวกรรมด้วยคุณภาพ ปลอดภัย และเติบโตอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ

- ให้บริการงานระบบวิศวกรรมอย่างมืออาชีพ มีคุณภาพ ใส่ใจ และมีมาตรฐาน

- พัฒนาการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด

- พัฒนาการให้บริการควบคู่กับการส่งเสริมให้พนักงานใส่ใจในความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

- พัฒนาบุคลากรและกระบวนการทำงานอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย

ค่านิยม

E Engineer

ถูกต้องหลักวิศวกรรม

T Time

ตรงเวลา

D Development

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

S Safety

คำนึงถึงความปลอดภัย

Q Quality

บริการด้วยคุณภาพ