ข้อมูลทั่วไปของ FLOYD

บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)

เป็นผู้นำด้านการให้บริการงานวิศวกรรมอย่างมืออาชีพและมีคุณภาพ

สำนักงานใหญ่

31/4 หมู่ที่ 2 ซ.วัดส้มเกลี้ยง ถ.กาญจนาภิเษก ต.แม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

E-Mail

office@floyd.co.th

โทรศัพท์

+66(0)2-191-6258-60

โทรสาร

+66(0)2-191-6262

ชื่อบริษัท :

บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อภาษาอังกฤษ :

FLOYD PUBLIC COMPANY LIMITED

ประกอบธุรกิจ :

ให้บริการรับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบสุขาภิบาลและระบบป้องกันอัคคีภัย รวมถึงระบบปรับอากาศ โดยเริ่มตั้งแต่จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ให้คำปรึกษา ออกแบบ วางระบบ และตั้งอุปกรณ์ภายในอาคาร

HOME PAGE :

www.Floyd.co.th

เลขทะเบียนบริษัท :

บมจ. 0107559000125

ทุนจดทะเบียน :

277,771,785.50 บาท

ทุนชำระแล้ว :

222,221,432.00 บาทประกอบด้วยหุ้นสามัญ 444,442,864 หุ้น มูลค่าหุ้น ที่ตราไว้ต่อหุ้น 0.5 บาท