ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุนสัมพันธ์

รายงานประจำปี
แบบ56-1 (One Report)
2023 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
2022 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
2021 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี2564 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
2020 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
2019 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2562 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
2018 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2561 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
ดาวน์โหลดงบการเงิน
2024 2024 ไตรมาส 1
2023 2023 ไตรมาส 4
2023 2023 ไตรมาส 3
2023 2023 ไตรมาส 2
2023 2023 ไตรมาส 1
2022 2022 ไตรมาส 4
2022 2022 ไตรมาส 3
2022 2022 ไตรมาส 2
2022 2022 ไตรมาส 1
2021 2021 ไตรมาส 4
2021 2021 ไตรมาส 3
2021 2021 ไตรมาส 2
2021 2021 ไตรมาส 1
เว็บแคสต์และเอกสารนำเสนอ
2024 การประชุมสามัญผู้ถิอหุ้นประจำปี 2567
2023 การประชุมสามัญผู้ถิอหุ้นประจำปี 2566
2022 ผลการดำเนินงานปี 2565