ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

2023 2022 2021
งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท)
รายได้จากการดำเนินธุรกิจและรายได้อื่นๆ 402.64 312.95 382.77
กำไรจากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้(EBITDA) 445.94 350.07 397.69
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท 20.91 24.08 5.36
งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 550.55 543.19 495.43
หนี้สินรวม 92.16 103.48 83.17
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 458.39 439.70 412.16