รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

    บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ชุมชน และสังคมรอบด้านเป็นสำคัญ พร้อมทั้งสนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาสินค้าและบริการภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทได้กำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2566
  ดาวน์โหลด
รายงาน ดาวน์โหลด ดูออนไลน์
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2566
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2565
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2564
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2563
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2562
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2561