ข่าวสารองค์กร

วันที่ : 07-06-2567
อบรมหลักสูตรการวางแผน และควบคุมงานก่อสร้างด้วย Ms Project
        บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) ได้รับเกียรติจาก ผศ.ยุทธนา เกาะกิ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการวางแผน และควบคุมงานก่อสร้างด้วย Ms Project หลักสูตร 2 วัน ในวันที่ 7-8 มิถุนายน 67 ให้กับทีมวิศวกร เพื่อให้มีความรู้และเชี่ยวชาญเรื่องการวางแผนและบริหารโครงการอย่างมีระบบ และพัฒนาขั้นตอนกระบวนการทำงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น